Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik zahrádkových osad v Chlumu u Třeboně

1. 1. 2000

Z historie vzniku zahrádkových osad v Chlumu u Třeboně.

Základ k založení zahrádkových osad v Chlumu u Třeboně byl výsledkem snažení několika místních občanů – zájemců o zahrádkaření, kteří v r.1985, za pomoci již existující organizace ČZS, vedené předsedou př. Janem Hanzlem, společně se zástupci tehdejšího obecního úřadu Chlum u Třeboně, iniciovali jednání s tehdejším vlastníkem zemědělské půdy Velkovýkrmnou o.p. Třeboň. V průběhu tohoto jednání byly vytipovány tři lokality zahrnující pozemky nevhodné k zemědělské velkovýrobě. Jedná se o lokality nesoucí názvy "Za Davidů“, v „Parezí“ a „Pod Zájezkem". Tyto pak byly předmětem nabídky pro vybudování samostatných zahrádkových osad.

Na výroční schůzi ČZS konané v květnu 1985 byli pozváni  zájemci o zahrádkaření, registrovaní místním obecním úřadem. V průběhu schůze se zájemci rozdělili do dvou samostatných lokalit, přičemž o využití lokality "Pod Zájezkem" nebyl vzhledem k blízkosti průmyslového závodu zájem. Tato lokalita byla ponechána jako rezerva pro případné pozdější využití. Tím byl uspokojen zájem žadatelů o zahrádkaření.

Stanoviskem okresního úřadu, odboru VÚP bylo v lokalitě "Za Davidů", umožněno po splnění potřebných požadavků realizovat výstavbu 16. zahradních domků což současně určovalo i počet členů v této části. Lokalita v "Parezí", byla naplněna zbývajícími zájemci. Obě tyto nově vzniklé osady byly přidruženy do jediné základní organizace ČZS Chlum u Třeboně. Na ustavující schůzi dne 8.5.1985 byl zvolen výbor pro práci v obou osadách a stanovena pravidla hospodaření.

V nadcházejícím období dochází v těchto nově vznikajících zahrádkových osadách k provádění nezbytných úprav a rekultivacím neúrodné půdy, je realizováno vnější oplocení pozemků a další náročné činnosti. Z důvodu značné finanční i fyzické náročnosti v průběhu prací, odstupuje několik původních zájemců a zůstávají pouze ti nejzarytější, toužící po kousku pozemku, na němž budou v budoucnu hospodařit. K datu přidělování zahradních dílů zbývá v osadě "Za Davidů" pouze 12 z původních 18ti členů.

Obě osady v průběhu zakládání získávají od Velkovýkrmny o.p.  Třeboň smlouvy na dočasné užívání pozemků. Počátkem r. 1986 je v osadě "Za Davidů" dokončeno oplocení, částečná rekultivace a je možno přistoupit k rozparcelování zahradních dílů. Je vyměřeno 18 zahrádek a tyto jsou podle předem stanovených zásad přidělovány stávajícím 12ti členům. Zájem o zahrádkaření v osadě po dokončení prací rychle narůstá a stav členů je brzy naplněn na 18. V následujících letech se po jednáních s Velkovýkrmnou Třeboň, daří dodatkem smlouvy získat část pozemků do trvalého užívání a zbývající část odkoupením pozemků do vlastnictví organizace. V osadě je postupně budován užitkový vodovod, souběžně je prováděna výstavba zahradních domků, realizuje se výstavba společného hygienického zařízení, následuje elektrifikace osady, hloubení skružené studny s čerpacím zařízením, rezervoárem a potrubním rozvodem užitkové vody pro zavlažování, přípojka pitné vody s vodoměrnou šachtou, a další náročné terénní úpravy. Bohužel přes příslib dotace MZ na nezbytná zúrodňovací opatření a rekultivaci pozemku se nepodařilo tuto potřebnou finanční podporu získat. Veškeré náklady spojené se zúrodněním kamenitého, neudržovaného a svažitého pozemku jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků členů.

Problémy spojené se zakládáním a realizací nezbytných opatření v jednotlivých osadách jsou řešeny individuálně, bez pomoci vyšších orgánů ČZS. To vede k následnému osamostatnění osad, kdy je na výroční členské schůzi ČZS dne 29.1.1990 rozhodnuto o rozdělení původní organizace "ČZS Chlum u Třeboně" na 3 samostatné organizační jednotky. Původní organizace nese označení 1. ZO ČZS, osada "Za Davidů" označení 2.ZO ČZS se současným přejmenováním na osadu "Spálenec" a osada "Pařezí" je označena jako 3. ZO ČZS, všechny pak se sídlem v Chlumu u Třeboně.
Od r. 1990 se tak osada "Spálenec" stává samostatnou základní organizací ČZS s právní subjektivitou, vlastním řízením a odpovědností za svojí činnost. Členové organizace mají uzavřeny smlouvy o pronájmu zahradních dílů, v osadě je stanoven provozní řád a jsou přijata pravidla pro užívání zahrádek. Je zde vybudováno 16 zděných zahradních domků s možností celodenního, prázdninového nebo víkendového pobytu členů a rodinných příslušníků. Výbor osady pořádá různé akce jak pracovní, tak i společná posezení, utužující vzájemné vztahy osadníků. Každoročně je vypisován plán práce na údržbu a zlepšení životního prostředí v osadě a jejím okolí. Samotná poloha osady, která se nachází v klidné části městyse sousedící s okolními lesy, rybníky a kvetoucími loukami, je ideálním místem pro relaxaci, aktivní odpočinek a zdravý pobyt v přírodě. Nelze rovněž pominout prospěšnost těchto zahrádkových osad jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky městyse, kteří pozitivně vnímají svěží zeleň a bohatou květenu, stejně jako snahu o zkvalitnění a sanaci životního prostředí v místních částech městyse.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář